Privacyverklaring

Privacyverklaring Mooi Muiderberg


Mooi Muiderberg, salon voor handen, voeten, huid, haar, massage en mode gevestigd te Muiderberg (1399 GT) aan de Dorpsstraat  10a – hierna te noemen “Mooi Muiderberg” – hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Mooi Muiderberg verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
In deze privacyverklaring informeert Mooi Muiderberg u bijvoorbeeld over de manier waarop Mooi Muiderberg uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Artikel 1 – Doeleinden / gebruik van onze diensten:
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Mooi Muiderberg vragen we u om persoonsgegevens (uw naam en telefoonnummer) te verstrekken. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om contact met u op te nemen. Daarnaast kunnen wij u in specifieke gevallen (zoals voor bepaalde behandelingen) om meer persoonsgegevens vragen. In dat geval wordt u over de verwerking daarvan afzonderlijk geïnformeerd. Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Mooi Muiderberg verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden.

Artikel 2 – Bewaartermijn:
Mooi Muiderberg bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek, tenzij Mooi Muiderberg op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren of wij een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang hebben om de gegevens langer te bewaren.

Artikel 3 – Derden:
 De informatie wordt niet met derden gedeeld. Wel kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Artikel 4 – Rechten van betrokkenen:
 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft u, als betrokkene, meerdere rechten. Hieronder worden die rechten weergegeven:
betrokkene mag altijd aan ons een overzicht vragen van alle persoonsgegevens, die wij hebben verzameld en kan daarvan -binnen de wettelijke kaders- een afschrift verzoeken (recht op inzage);
indien de persoonsgegevens over betrokkene door ons onjuist en/of incompleet in de administratie zijn verwerkt, dan kan betrokkene vragen om deze gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen (recht op correctie);
indien betrokkene niet wil dat wij bepaalde gegevens in de administratie hebben geregistreerd, dan kan betrokkene ons verzoeken deze gegevens te verwijderen (recht op wissen dan wel ‘het recht om vergeten te worden’);
betrokkene heeft de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten dan wel het gebruik hiervan te beperken recht op beperking);
betrokkene kan onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens (recht van verzet); betrokkene heeft het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering; betrokkene kan aan de ons laten weten welke persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een derde (recht op overdracht); indien wij van een derde persoonlijke gegevens over betrokkene ontvangen en die persoonsgegevens verwerken, dan informeren wij betrokkene over de bron waaruit deze informatie is ontvangen. Aan een verzoek van een betrokkene hoeft overigens niet te worden voldaan indien wij een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang daarbij hebben of medewerking aan dat verzoek door ons op een andere wettelijke grondslag geweigerd kan worden.

Artikel 5 – Klachtrecht
Betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6 – Verwerking buiten de EU: 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet buiten de EU verwerken.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Mooi Muiderberg
Dorpsstraat 10a
1399 GT Muiderberg
info@meisjesvanmooi.nl
http://www.mooimuiderberg.nl

Advertentie